2015 Fantasy Baseball Draft Order
1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 7th Round 8th Round
1 Eric Jason Dave Rick Rick Jason Kevin Dave
2 Jeff Phil Brian F. Mike Mike Jeff Chris Jason
3 Chris Craig Jeff Scott Chris Brian F. Rick Craig
4 Brian F. Rick Craig Kevin Dave Craig Phil Jeff
5 Scott Kevin Eric Phil Phil Kevin Brian F. Mike
6 Dave Mike Chris Jason Eric Scott Scott Eric
7 Mike Dave Jason Chris Scott Eric Eric Scott
8 Kevin Scott Phil Eric Kevin Phil Mike Brian F.
9 Rick Brian F. Kevin Craig Craig Dave Jeff Phil
10 Craig Chris Scott Jeff Brian F. Chris Craig Rick
11 Phil Jeff Mike Brian F. Jeff Mike Jason Chris
12 Jason Eric Rick Dave Jason Rick Dave Kevin
9th Round 10th Round 11th Round 12th Round 13th Round 14th Round 15th Round 16th Round
1 Mike Chris Eric Mike Craig Phil Phil Scott
2 Craig Phil Scott Chris Jeff Eric Jason Craig
3 Eric Dave Jason Rick Brian F. Jason Mike Jeff
4 Scott Rick Jeff Dave Kevin Mike Brian F. Chris
5 Jeff Jason Kevin Brian F. Scott Rick Dave Eric
6 Brian F. Kevin Craig Phil Dave Chris Kevin Rick
7 Kevin Brian F. Phil Craig Chris Dave Rick Kevin
8 Jason Jeff Brian F. Kevin Rick Scott Eric Dave
9 Rick Scott Dave Jeff Mike Kevin Chris Brian F.
10 Dave Eric Rick Jason Jason Brian F. Jeff Mike
11 Phil Craig Chris Scott Eric Jeff Craig Jason
12 Chris Mike Mike Eric Phil Craig Scott Phil
17th Round 18th Round 19th Round 20th Round 21st Round 22nd Round 23rd Round Pre-Season
1 Scott Craig Chris Jeff Jeff Brian F. Brian F. Kevin
2 Eric Kevin Rick Brian F. Dave Scott Phil Dave
3 Phil Mike Scott Kevin Kevin Eric Craig Chris
4 Jason Brian F. Eric Phil Mike Jason Rick Eric
5 Chris Dave Mike Craig Rick Chris Jason Scott
6 Rick Jeff Jason Dave Phil Craig Jeff Mike
7 Jeff Rick Dave Jason Craig Phil Mike Jeff
8 Dave Chris Craig Mike Chris Rick Scott Jason
9 Brian F. Jason Phil Eric Jason Mike Eric Rick
10 Mike Phil Kevin Scott Eric Kevin Chris Craig
11 Kevin Eric Brian F. Rick Scott Dave Dave Phil
12 Craig Scott Jeff Chris Brian F. Jeff Kevin Brian F.
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Minors 1 Minors 2 Minors 3 Extra 1
1 Jason Eric Chris Jeff Craig Jason Craig Jason
2 Kevin Rick Rick Brian F. Rick Phil Rick Phil
3 Dave Phil Scott Kevin Kevin Brian F. Kevin Brian F.
4 Chris Scott Eric Phil Mike Scott Mike Scott
5 Craig Jeff Mike Craig Eric Jeff Eric Jeff
6 Mike Brian F. Jason Dave Chris Dave Chris Dave
7 Brian F. Mike Dave Jason Dave Chris Dave Chris
8 Jeff Craig Craig Mike Jeff Eric Jeff Eric
9 Scott Chris Phil Eric Scott Mike Scott Mike
10 Phil Dave Kevin Scott Brian F. Kevin Brian F. Kevin
11 Rick Kevin Brian F. Rick Phil Rick Phil Rick
12 Eric Jason Jeff Chris Jason Craig Jason Craig