2015 Fantasy Baseball Draft Order
1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round 5th Round 6th Round 7th Round 8th Round
1 Eric 10 Jason 18 Dave   Rick   Rick 40 Jason 49 Kevin   Dave
2 Jeff   Phil 19 Brian F.   Mike   Mike 41 Jeff 50 Chris 57 Jason
3 Chris   Craig 20 Jeff 25 Scott   Chris 42 Brian F.   Rick 58 Craig
4 Brian F.   Rick 21 Craig 26 Kevin   Dave 43 Craig 51 Phil 59 Jeff
5 Scott 11 Kevin 22 Eric 27 Phil 33 Phil   Kevin   Brian F. 60 Mike
6 Dave   Mike 23 Chris 28 Jason 34 Eric 44 Scott 52 Scott   Eric
  Mike 12 Dave   Jason 29 Chris 35 Scott 45 Eric 53 Eric 61 Scott
7 Kevin 13 Scott   Phil   Eric 36 Kevin 46 Phil   Mike 62 Brian F.
  Rick 14 Brian F.   Kevin 30 Craig 37 Craig 47 Dave 54 Jeff   Phil
  Craig 15 Chris 24 Scott 31 Jeff 38 Brian F. 48 Chris 55 Craig   Rick
8 Phil 16 Jeff   Mike 32 Brian F. 39 Jeff   Mike   Jason 63 Chris
9 Jason 17 Eric   Rick   Dave   Jason   Rick 56 Dave 64 Kevin
9th Round 10th Round 11th Round 12th Round 13th Round 14th Round 15th Round 16th Round
65 Mike   Chris 83 Eric 92 Mike 98 Craig 103 Phil 112 Phil 120 Scott
66 Craig 76 Phil   Scott   Chris 99 Jeff 104 Eric 113 Jason 121 Craig
67 Eric 77 Dave 84 Jason 93 Rick 100 Brian F.   Jason 114 Mike   Jeff
68 Scott 78 Rick 85 Jeff 94 Dave   Kevin 105 Mike   Brian F. 122 Chris
69 Jeff   Jason 86 Kevin 95 Brian F.   Scott 106 Rick 115 Dave   Eric
70 Brian F.   Kevin 87 Craig   Phil   Dave 107 Chris 116 Kevin 123 Rick
71 Kevin   Brian F.   Phil   Craig   Chris 108 Dave 117 Rick 124 Kevin
72 Jason 79 Jeff 88 Brian F.   Kevin 101 Rick 109 Scott 118 Eric   Dave
73 Rick 80 Scott 89 Dave 96 Jeff 102 Mike   Kevin 119 Chris 125 Brian F.
74 Dave 81 Eric 90 Rick 97 Jason   Jason   Brian F.   Jeff 126 Mike
  Phil   Craig   Chris   Scott   Eric 110 Jeff   Craig 127 Jason
75 Chris 82 Mike 91 Mike   Eric   Phil 111 Craig   Scott 128 Phil
17th Round 18th Round 19th Round 20th Round 21st Round 22nd Round 23rd Round Pre-Season
129 Scott 136 Craig 142 Chris   Jeff   Jeff 165 Brian F. 174 Brian F. 1 Kevin
130 Eric 137 Kevin 143 Rick 148 Brian F. 154 Dave 166 Scott 175 Phil 2 Dave
  Phil   Mike   Scott   Kevin 155 Kevin 167 Eric 176 Craig 3 Chris
131 Jason   Brian F.   Eric 149 Phil 156 Mike   Jason 177 Rick 4 Eric
  Chris   Dave 144 Mike   Craig 157 Rick 168 Chris   Jason 5 Scott
132 Rick   Jeff 145 Jason   Dave 158 Phil   Craig 178 Jeff 6 Mike
  Jeff 138 Rick 146 Dave 150 Jason 159 Craig 169 Phil 179 Mike 7 Jeff
  Dave   Chris   Craig 151 Mike 160 Chris 170 Rick   Scott 8 Jason
  Brian F. 139 Jason 147 Phil   Eric 161 Jason 171 Mike 180 Eric 9 Rick
133 Mike 140 Phil   Kevin 152 Scott 162 Eric 172 Kevin 181 Chris 10 Craig
134 Kevin   Eric   Brian F. 153 Rick 163 Scott 173 Dave 182 Dave 11 Phil
135 Craig 141 Scott   Jeff   Chris 164 Brian F.   Jeff 183 Kevin 12 Brian F.
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Minors 1 Minors 2 Minors 3 Extra 1
1 Jason 1 Eric 1 Chris 1 Jeff 1 Craig 12 Jason 24 Craig 1 Jason
2 Kevin 2 Rick 2 Rick 2 Brian F. 2 Rick 13 Phil 25 Rick 2 Phil
3 Dave 3 Phil 3 Scott 3 Kevin 3 Kevin 14 Brian F. 26 Kevin 3 Brian F.
4 Chris 4 Scott 4 Eric 4 Phil 4 Mike 15 Scott 27 Mike 4 Scott
5 Craig 5 Jeff 5 Mike 5 Craig 5 Eric 16 Jeff 28 Eric 5 Jeff
6 Mike 6 Brian F. 6 Jason 6 Dave 6 Chris 17 Dave 29 Chris 6 Dave
7 Brian F. 7 Mike 7 Dave 7 Jason 7 Dave 18 Chris 30 Dave 7 Chris
8 Jeff 8 Craig 8 Craig 8 Mike 8 Jeff 19 Eric 31 Jeff 8 Eric
9 Scott 9 Chris 9 Phil 9 Eric 9 Scott 20 Mike 32 Scott 9 Mike
10 Phil 10 Dave 10 Kevin 10 Scott   Brian F. 21 Kevin 33 Brian F. 10 Kevin
11 Rick 11 Kevin 11 Brian F. 11 Rick 10 Phil 22 Rick 34 Phil 11 Rick
12 Eric 12 Jason 12 Jeff 12 Chris 11 Jason 23 Craig 35 Jason 12 Craig